Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

प्रसाशन शाखा

लाग्ने समय

निवेदन पेश भएको दिन

सुल्क

निवेदनमा रू.१० को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी यदु कुमार घिमिरे
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश वहादुर अधिकारी

नाम, जात, उमेर आदि संशोधन गर्ने कार्य

क) सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन । 
ख) विद्यालयको सिफारिस, नागरिकताको प्र.प., शैक्षिक योग्यता (प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको ६ महिना भित्र) को प्रमाण पत्र, प्रवेशपत्र र अन्य भएका सार्थक प्रमाणहरू । 
ग) पासपोर्ट साइजको फोटो टाँस भएको स्थानीय निकायको सिफारिस र आफू अध्ययन गरेको विद्यालयको सिफारिस