Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

यस जिल्लामा सेवा गर्नु भएका प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरुको नामावली

सि.नं. नाम, थर बहाली रहेको अवधि कैफियत
देखि  सम्म
श्री टीकादत्त निराैला २०३९-०१-०९ २०३९-०६-२४  
श्री शान्ता प्रसाद पाैडेल २०३९-०९-०८ २०४१-१०-०६  
श्री सूर्य प्रसाद भट्टराई २०४१-११-१३ २०४४-०६-०९  
श्री शम्भु प्रसाद घिमिरे २०४४-०८-०६ २०४७-०१-१९  
श्री बाबुराम लामिछाने २०४७-०२-२० २०४७-०४-३०  
श्री दुर्गामणि सापकोटा २०४७-०४-३० २०४८-१०-१७  
श्री महेन्द्र लाल श्रेष्ठ २०४८-११-१२ २०५०-०६-२९