Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

राष्ट्रिय परिचय पत्रको मिति २०७७ पौष मसान्तको प्रगति विवरण

सि.नं. कार्य सम्पादन भएको स्थान विवरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा ६०७
पाँचखपन नगरपालिका ८०१२
धर्मदेवी नगरपालिका ५२१
मादी नगरपालिका ७४६
भोटखोला गाउँपालिका २३२१
  जम्मा १२२०७