Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. संकेत नं. कर्मचारीको नाम थर स्थायी ठेगाना पद श्रेणी समूह/उपसमूह सुरु नियुक्ति मिति हालको श्रेणीमा नियुक्ति मिति यस कार्यालयमा हाजिर मिति कैफियत
१४७४१९ जीवन प्रसाद दुलाल बुढानिलकण्ठ-१०, काठमाण्डौ प्र.जि.अ. रा.प.द्धितिय सा.प्र./प्र. २०४५/०६/०४ २०६७।१२।११ २०७६।०१।०२  
१५२७९४ मोहनमणि घिमिरे खाँदबारी नगरपालिका -१, संखुवासभा स.प्र.जि.अ. रा.प.तृतिय सा.प्र./प्र. २०४५।०१।०३ २०६४।१०।०१ २०७१।०६।०८  
१९५६८६ उत्तर कुमार गुरुङ खाँदबारी नगरपालिका -४, संखुवासभा

नायब सुब्बा

रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./प्र. २०६७।१०।०२ २०६७।१०।०२ २०७२।११।१४  
१७९३९० तारिणी घिमिरे खाँदबारी नगरपालिका -४, संखुवासभा नायब सुब्बा रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./प्र. २०४७।०२।०१ २०७३।०३।१४ २०७३।०४।०१  
२१९२२३ लोकेन्द्र खत्री चैनपुर नगरपालिका-९, संखुवासभा नायब सुब्बा रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./प्र. २०७३।०८।१५ २०७३।०८।१५ २०७३।०८।१५  
१६६४२७ यदु कुमार घिमिरे बराहक्षेत्र नगरपालिका-६, सुनसरी नायब सुब्बा रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./प्र. २०५५।०६।०७ २०७४।०२।०५ २०७४।०३।०५  
१५१२५४ गोमा देवी वस्नेत सुर्यविनायक नगरपालिका-२, भक्तपुर नायब सुब्बा रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./प्र. २०५५।०६।११ २०७३।०३।१४ २०७५।०२।१४  
२३१७७० नवेशराज हमाल गोरखा नगरपालिका-६, गोरखा लेखापाल रा.प.अन.प्रथम सा.प्र./ले. २०७५।०५।२४ २०७५।०५।२४ २०७५।०६।०९