Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस जिल्लामा सेवा गर्नु भएका प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरुको नामावली


सि.नं. नाम, थर बहाली रहेको अवधि कैफियत
देखि  सम्म
श्री टीकादत्त निराैला २०३९-०१-०९ २०३९-०६-२४  
श्री शान्ता प्रसाद पाैडेल २०३९-०९-०८ २०४१-१०-०६  
श्री सूर्य प्रसाद भट्टराई २०४१-११-१३ २०४४-०६-०९  
श्री शम्भु प्रसाद घिमिरे २०४४-०८-०६ २०४७-०१-१९  
श्री बाबुराम लामिछाने २०४७-०२-२० २०४७-०४-३०  
श्री दुर्गामणि सापकोटा २०४७-०४-३० २०४८-१०-१७  
श्री महेन्द्र लाल श्रेष्ठ २०४८-११-१२ २०५०-०६-२९